فروشگاه

نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • avatar

  آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی دوازدهم

  37,000 تومان 22,200 تومان

  • 1:29:53

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 20

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  آموزش دوبل مبحث ایزوتوپ + مخلوط شناسی

  Double Topic In On Course (Isotope & Mixtureology)

  34,000 تومان 20,400 تومان

  • 1:22:36

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 6

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  آموزش مهارت های حل مسائل شیمی

  39,000 تومان 23,400 تومان

  • 1:32:54

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 19

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  پکيج جامع آموزش حد و پيوستگي

  292,000 تومان 175,200 تومان

  • 11:39:32

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 0

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  پکیج جامع آموزش تابع

  422,000 تومان 253,200 تومان

  • 16:53:14

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 6

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  پکیج جامع آموزش معادله نامعادله

  167,000 تومان 100,200 تومان

  • 6:39:29

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 5

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  زيست شناسي دهم گفتاراول فصل دوم (گوارش)

  40,000 تومان 24,000 تومان

  • 1:36:05

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 2

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  زیست شناسی دوازدهم فصل اول (ترکیبی)

  Biology 12th Grade (Completely Combined)

  67,000 تومان 40,200 تومان

  • 2:42:25

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 5

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  فیزیک دوازدهم – فصل اول – بخش اول

  37,000 تومان 22,200 تومان

  • 01:28:58

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 2

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  فیزیک یازدهم – فصل اول – بخش اول

  25,500 تومان 15,300 تومان

  • 01:01:16

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 15

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  مبحث احتمال رشته انساني

  52,000 تومان 31,200 تومان

  • 2:06:02

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 7

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  مفاهیم پایه ریاضیات

  112,000 تومان 67,200 تومان

  • 4:31:55

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 4

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی