استاد محمد توزنده

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • avatar

  پکیج جامع آموزش تابع

  • 16:53:14

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 3

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  پکیج جامع آموزش معادله نامعادله

  • 6:39:29

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 3

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  مبحث احتمال رشته انساني

  • 2:06:02

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 5

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  مفاهیم پایه ریاضیات

  • 4:31:55

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 2

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی