🔴 رزومه و سوابق استاد سیدمصطفی طباطبائی

  •  
  • 🔸کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

  • 🔹 شاغل در دبیرستان تیزهوشان شهیدصدوقی، برازنده مقدم و نمونه ملک ثابت و غیرانتفاعی امام حسین(ع)

  • 🔸 مدرس کنکور شاغل در آموزشگاه های سرنخ، رهگشا و فراز