تغییر روز همایش آموزشی سرنخ به دلیل تداخل با بازی فوتبال - گروه سرنخ