:: دبیران برجسته و با سابقه کنکور استان و کشور ::

جدیدترین دوره های آموزشی

The Newest Training Courses
 • avatar

  پکيج جامع آموزش حد و پيوستگي

  292,000 تومان

  • 11:39:32

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 0

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  پکیج جامع آموزش معادله نامعادله

  167,000 تومان

  • 6:39:29

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 5

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  پکیج جامع آموزش تابع

  422,000 تومان

  • 16:53:14

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 6

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  فیزیک دوازدهم – فصل اول – بخش اول

  37,000 تومان

  • 01:28:58

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 2

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  فیزیک یازدهم – فصل اول – بخش اول

  25,500 تومان

  • 01:01:16

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 16

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  مبحث احتمال رشته انساني

  52,000 تومان

  • 2:06:02

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 8

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  آموزش مهارت های حل مسائل شیمی

  39,000 تومان

  • 1:32:54

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 20

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
 • avatar

  آموزش دوبل مبحث ایزوتوپ + مخلوط شناسی

  Double Topic In On Course (Isotope & Mixtureology)

  34,000 تومان

  • 1:22:36

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 6

   تعداد دانشجو
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی

محبوب ترین دوره ها

Most Popular Courses
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
  • 1:32:54

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 20

   تعداد دانشجو

  39,000 تومان

  avatar
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
  • 1:29:53

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 20

   تعداد دانشجو

  37,000 تومان

  avatar
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
  • 01:01:16

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 16

   تعداد دانشجو

  25,500 تومان

  avatar
  • مدرس مورد تأئید سرنخمدرس مورد تأئید سرنخ
  • مدرس کشوریمدرس کشوری
  • دوره آموزشی جامعدوره آموزشی جامع
  • امکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصیامکان مشاهده تنها از طریق پلیر اختصاصی
  • 2:06:02

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 8

   تعداد دانشجو

  52,000 تومان

  avatar
0